گزارش جشن نیکوکاری 93
 
 
 
مجتمع آموزشی فرشتکان ........اسفند 93
"امروز طراوت میهمان دل های ماست. امروز از آسمان عطوفت می بارد و درختان عاطفه را می بینی که میوه های ایثار نثار می کنند. امروز زمینیان آسمانی شده اند. امروز خدا در همین نزدیکی ها نعمت می پاشد. امروز فرشتگان طبق طبق نیکی به آسمان می برند. امروز، روز نیکوکاری است.
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2093/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20(6).JPG
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2093/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20(1).JPG
    
 
 
 
 
 
جشن نیکوکاری در آیین مهر بسیار باشکوه برگزار شد و گزارش آن بدین شرح می باشد:.
                                                     
  1.تشکیل ستاد جشن نیکوکاری در مدرسه
 2.تشکیل جلسه شورای دا نش آموزی به این موضوع و همکاری در روز جشن نیکوکاری   
 3. تشویق و ترغیب به شرکت در جشن نیکوکاری در مراسم آغازین توسط مربی تشکیلات  دانش آموزی در خصوص اینکه با خانواده های محترمشان در میان بگذارند و هدایای خودرا  رای روز جشن همراه داشته باشند
  نواختن زنگ نیکوکاری و تشکیل ایستگاه جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی   
 9.باز نمودن صندوق و شمارش طی صورت جلسه با حضور اعضاء
 10.نصب پلاکارد جشن نیکوکاری در مدرسه
 11.نوشتن مطالبی در خصوص جشن نیکوکاری و نصب در تابلو اعلانات
 
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2093/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20(3).JPG      http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2093/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20(7).JPG
 
 
 
 "بیا یید با دستان کوچک خود به قلب های مهربان وچشمان براه یتیمان و نیاز مندان
 مهر و محبت و به لبانشان خنده را هدیه کنیم0"
پیامبر اکرم (ص)فرمودند:
"کسی که صبح کند بی آنکه به فکر کارهای مسلمانان باشدمسلمان نیست" 
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2093/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20(2).JPG         http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2093/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20(4).JPG
 
 
 
نقشه سایت