اردوی زیارتی مشهد مقدس * بهمن 93  
 
 
 

در روز سه شنبه 14/11/93 ساعت 5 بعدازظهر به همراه 40نفر از دانش آموزان در ایستگاه راه آهن تهران به مقصد مشهد با هدف زیارت و سیاحت راهی خراسان رضوی شدیم.

 

http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%2093/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%2093%20(5).jpg
روز اول(4شنبه )صبح»:به مشهد رسیدیم و پس از مدت کوتاهی استراحت با دانش آموزان به سمت حرم مطهر برای زیارت آقا علی بن موسی الرضا رفتیم
 
 
 
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%2093/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%2093%20(4).jpg             http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%2093/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%2093%20(6).jpg
 
 
 
 
 
 
در آنجا نماز ظهر و عصر را به جماعت خواندیم.دیدن بازار روز دوم (5شنبه) گشت روزانه در جاهای دیدنی ،مشهد ترقبه و مرکز خرید الماس شرق و پارک ملت رفتیم.
 
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%2093/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%2093%20(3).jpg      http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%2093/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%2093%20(8).JPG
 
 
 
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%2093/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%2093%20(9).JPG
شب جمعه به همراه دانش آموزان در مراسم دعای کمیل در حرم مطهر و زیارت شرکت کردیم روز جمعه صبح با قطار به مقصد تهران،مشهد را ترک کردیم.
 
 
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%2093/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%2093%20(1).jpg                                                                                                                 http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%2093/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%2093%20(2).jpg    
 
 
 
نقشه سایت