شب یلدا -  پاییـز 1393
   
 
                                                                          تاریخچه شب یلدا * پاییـز 1393

ایرانیان باستان معتقد بودند خدای دوستی و وفاداری در طولانی ترین شب سال، تولد یافته است. مهر، دوستی و مهرپرستی از ویژگی های اقوام ایرانی بود و آیین ما همه اش شادی و محبت است.
جشن شب چله ، شکست اهریمن است. پس از شب یلدا روزها آرام آرام بلند می شوند و روشنایی بر تاریکی که نشانه اهریمن و بدی است ، پیروز می شود.
ایرانیان این شب طولانی را با دوستان و اقوام خود گرد آتش جمع می شدند و بیدار می ماندند و تمام شب را به جشن و شادی می گذراندند تا اهریمن پلید از درازی شب و سیاهی آن برای آسیب رساندن به آنان استفاده نکند.
در شب یلدا خانواده ها دور هم جمع می شوند و با خوردن آجیل و شیرینی، هندوانه و انار ... این شب طولانی را سپری می کنند.
از رسوم مشهور این جشن ، گرفتن فال حافظ است، که هریک از اعضای خانواده دردل نیتی می کند و بزرگترین فرد جمع، غزلی را انتخاب کرده و می خواند تا هرکس بنابر خواسته ی قلبی خود پاسخی مناسب حالش از زبان حافظ شیرین زبان بشنود.
در بعضی از نقاط ایران رسم است که به خانه ی نوعروسان خوانچه هایی که روی آن ها لباس و پارچه و خوراکی چیده شده است ، به عنوان هدیه می فرستند.
* خوانچه سینی های بزرگ چوبی مسطح است که به وسیله ی افراد بر روی سر حمل می شود.
 
 
 
 
شب یلدا 1393
   
 
نقشه سایت