بدون شرح !
دانش آموزان عزیز
 
نقاشی زیر یک داستان تصویری است که از چپ به راست آغاز می گردد
 
لطفا برداشت خود را از نقاشی زیر برای ما ارسال کنید.
 
( برای مشاهده بزرگتر روی عکس کلیک کنید )
 
 
نقاشی : نگین مرادی - پایه هفتم
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86.png
 
 
آخرین مرحله نقاشی (نامه) بصورت بزرگ شده :
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png
 
 
برداشت شما از نقاشی
گیرنده
   
 
نقشه سایت