تقویم اجرایی سال تحصیلی 94-93
 
 
اولیاء گرامی و دانش آموزان عزیز

کلیه برنامه های تدوین شده برای سال تحصیلی 94-93 ، تحت عنوان تقویم اجرایی حضورتان ارائه می گردد.

دانلود
 
 
     
 
 
ویژگی های مدرسه فرشتگان
 
 
  1. در این مدرسه رابطه مثبتی بین کارکنان وجود دارد.انزوای معلمان وبیگانگی دانش آموزان در مدرسه به حداقل رسیده است وهمه محیط فیزیکی یادگیری را حمایت می کنند.
  2. اهداف  آرمانی وعینی آموزشی اولویت دهی شده ودرهمه ی زمینه های موضوعی توسعه داده می شوند.
  3. کلیه داده ها ارزیابی شده وتحلیل می شوند وبرای بهبود،روش شناسی آموزشی وبرنامه های تحصیلی بکار گرفته می شوند.
  4. مدیر مدرسه یادگیری را به عنوان اولین کارکرد مدرسه می داند وبر اصول یادگیری شناخت داشته وآنها را بکار می برد واز اتلاف زمان آموزشی جلوگیری می کند.
  5. در این مدارس، والدین به عضویت در انجمن تشویق می شوند وبه آنها اطلاعاتی داده می شود وتکنیک هایی برای کمک به دانش آموزان به والدین آموزش داده می شود وارتباط مستمری بین کارکنان ومدرسه وجود دارد.
  6. ارتباط خوبی بین دانش آموزان ،کارکنان مدرسه ومدیریت وجود دارد.وفعالیتهای فوق برنامه ومعنی داری برای دانش آموزان مهیا شده است.
  7. پاداش ها ومشوق هایی برای دانش آموزان وکارکنان برجسته در نظر گرفته می شود.
  8. دستورالعمل مکتوبی برای رفتار کلاسی وانضباط،امنیت وترتیب مدرسه ای وجود دارد که بطور برجسته وروشن اجرا می گردد وبرای همه دانش آموزان تشریح شده است. 
 
     
 
 
تقویم اجرای سال تحصیلی 92-93
 
 

اولیاء گرامی و دانش آموزان عزیز

کلیه برنامه های تدوین شده برای سال تحصیلی 93-92 ، تحت عنوان تقویم اجرایی حضورتان ارائه می گردد.

دانلود
 
     
 
نقشه سایت