جشن مهرگان 1393
 
 
 
     
 

تاریخچه جشن مهرگان

جشن مهرگان از مهمترین جشن های باستانی ایرانیان است که در روزگاران گذشته ، اهمیتی برابر با نوروز و حتی بیشتر از آن را داشت و شباهت های زیادی با رسوم عید نوروز دارد.
از جمله خانه تکانی و پوشیدن جامه ی نو ، تدارک سفره رنگین و زیبا ...
کودکانی که همزمان با این روز متولده شوند ، والدینشان به آن ها نامی می دهند که کلمه مهربخشی از آن تشکیل دهد.
این جشن جنبه تاریخی نیز دارد و در روزگاران بسیار دور ، جمشیدشاه پادشاه بزرگ و عادل بر ایران حکومت می کرد و مردم در آسایش و شادی به سر می برند.
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D9%85%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%2093/%D9%85%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86.png
 
 
تا این  که ناگهان غرور و تکبر به جمشید حمله کرد و حتی لطف خداوند را که باعث قدرت و عظمت او بود را ازیاد برد.
آرام آرام ، فقر و بدبختی جای شادی و فراوانی را در تمام مملکت گرفت و دشمنان از هرسو به ایران حمله کردند، تا اینکه ضحاک از میان آنها بر جمشید چیره شد و به حکومت رسید.
بر شانه های حاکم جدید دو مار روئیده بود که غذای روزانه شان از مغز جوانان بی گناه  تهیه می شد و جوانان بی شماری بر اثر بی عدالتی او کشته شدند، تا اینکه جوانی به نام فریدون که از نوادگان جمشید بود، به کمک کاوه آهنگر که قوی هیکل و غیور بود و تمامی فرزندانش قربانی بی رحمی ضحاک شده بودند، رهبری مردم را به دست گرفت و علیه شاه قیام کرد، عاقبت در روز شانزدهم مهـر ماه او را شکست داد و مردم را از جور او آزاد کرد.
از آن پس آن روز را به یادگاری فریدون و رشادت کاوه و آزادی ایران زمین جشن اعلام کردند و آن را مهرگان نامیدند.
 
ضمنا در این دوره که از دهم تا شانزدهم مهرماه را دربرمیگیرد، مردم به جمع آوری مححصول پرداخته و آن ها را انبار می کردند و بدین سان به پیشواز زمستان می رفتند و برای جمع آوری محصول جشنی را برگزار می کر دند که مهرگان نام داشت.
 
 
نقشه سایت