مراسم بزرگداشت مولانا * مهر ماه 93
 
 
روز هشتم مهر ماه سالروز بزرگداشت شاعر و عارف والامقام ایران زمین، مولوی است.
 
جلال الدین محمد بن شیخ بهاء الدین محمد' معروف به مولوی شاعر عارف و فیلسوف بزرگ یکی از بزرگ ترین مفاخر ادبی ما به شمار می رود و شاید کمتر اثر ادبی را بتوان یافت که همانند 'مثنوی معنوی' مولانا، از قرآن تأثیر پذیرفته باشد.
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%20%D9%85%D9%87%D8%B1%2093/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7.jpg
 
 
در جای جای مثنوی معنوی دریافت های ناب و عمیقی از آیات قرآنی وجود دارد که نگرش عارفی تیزبین را در والاترین مدارج تفکر و اندیشه بشری، به این کتاب آسمانی نشان می دهد.
 

هشتم مهرماه در ایران به عنوان سالروز بزرگداشت جلال الدین محمد بلخی مشهور به مولانا، شاعر و فیلسوف ایرانی که آثار و اندیشه هایش مورد تحقیق اساتید و دانش پژوهان جهان قرار می گیرد، نامگذاری شده است.
 
 
 
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%20%D9%85%D9%87%D8%B1%2093/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%20%D9%85%D9%87%D8%B193%20(2).JPG
 
به همین مناسبت  روز سه شنبه 8 مهرماه 93 ، مراسمی در صبحگاه دانش آموزان برگزار شد و خلاصه ای از زندگینامه مولانا توسط یکی از دانش آموزان خوانده شد
 
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%20%D9%85%D9%87%D8%B1%2093/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%20%D9%85%D9%87%D8%B193%20(6).JPG    http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%20%D9%85%D9%87%D8%B1%2093/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%20%D9%85%D9%87%D8%B193%20(5).JPG
 
 
 
دبیر ادبیات دبیرستان دوره اول شعری از کتاب نی نامه مولنا قرائت نمودند و یکی از دانش آموزان اقدام در مراسم سنتور نواختند.
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%20%D9%85%D9%87%D8%B1%2093/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%20%D9%85%D9%87%D8%B193%20(4).JPG
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%20%D9%85%D9%87%D8%B1%2093/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%20%D9%85%D9%87%D8%B193%20(3).JPG
 
 
 
 
     
 
نقشه سایت