نمایش هارون و بهلول - پایه هفتم *  مهر ماه 93
 
 
روز سه شنبه 8 مهرماه ، نمایش هارون و بهلول ، مرتبط با درس استعانت از خدا کتاب پیام های آسمان ، توسط دانش آموزان : مبینا حبیبی - مبینا مینویی و زینب محبی در کلاس به نمایش درآمد.
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%84%20%D9%85%D9%87%D8%B193/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%84%20(1).JPG
         
    در پایان ، دانش آموزان از نمایش نتیجه گرفتند که به غیر از خداهیچکس نمی تواند یاری دهنده باشد.
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%84%20%D9%85%D9%87%D8%B193/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%84%20(3).JPG
 
 
 
 
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%84%20%D9%85%D9%87%D8%B193/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%84%20(4).JPG
 
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%84%20%D9%85%D9%87%D8%B193/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%84%20(2).JPG
 
     
 
نقشه سایت