برنامه آزمون  های پایه اول دبیرستان * سال تحصیلی 94-93
 
 
برنامه آزمون سال تحصیلی 96-95
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%2094-93/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D9%87%D8%A7/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20101%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2.PNG
 
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%2094-93/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D9%87%D8%A7/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-101.png
 
     
 
نقشه سایت