برنامه کلاس های تابستانی متوسطه دوره دوم * 96-95
 
با سلام
اولیا و دانش آموزان عزیز ،
برنامه کلاس های تابستانی سال تحصیلی 96-95 حضورتان ارائه می گردد ، شروع کلاس ها از 26تیر ماه می باشد.
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%2095-96/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-96-95.gif
 
 
نقشه سایت