ما با خدا نسبتی دارید .. ؟!
 
 

 

 

شما با خدا نسبتی دارید؟

 

كودكی با پاهای برهنه بر روی برف ها ایستاده بود و به ویترین فروشگاهی نگاه می كرد...

 

زنی در حال عبور او را دید و او را به داخل فروشگاه برد و برایش لباس و كفش خرید و گفت:« مواظب خودت باش »

 

كودك به چشم های زن خیره شد و پرسید ببخشید خانم شما...شما خدا هستید؟!

 

زن لبخند زد و گفت:«نه...من فقط یكی از بنده های خدا هستم.»

 

كودك گفت: آها! «می دانستم كه با او نسبتی دارید...»
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/Banner%20Images/20140209123951.png

 

 
     
 
نقشه سایت