**سوالات و کلید امتحانات خردادماه 97**پایه هفتم
 
**سوالات و کلید امتحانات  خرداد ماه 97**پایه هفتم
 
درس تاریخ
قران7.pdf 1/3/97
انشا_7.pdf 97/3/2
ریاضی72.pdf 97/3/5
پیام آسمان7.pdf 97/3/7
زبان7.pdf 97/3/9
علوم تجربی7.pdf 97/3/13
املاe7.pdf 97/3/20
مطالعات7.pdf 97/3/22
تفکر7.pdf 97/3/23
 
 
 
**سوالات و کلید امتحانات دی ماه 96**پایه هفتم
 
     
 
سوالات و کلید امتحانات خرداد 96 -- پایه هفتم  
 
 
سوالات و کلید امتحانات خرداد ماه 96-- پایه هفتم
 
 
     
 
سوالات و کلید امتحانات دی 95 -- پایه هفتم  
 
سوالات و کلید امتحانات دی ماه 95 -- پایه هفتم
 
     
 
سوالات خرداد ماه 95 با کلید -- پایه هفتم  
 
 
 
سوالات و کلید امتحانات خرداد 95 -- پایه هفتم
 
نام درس تاریخ امتحان
پیام های آسمان پایه هفتم باکلید -- خرداد95.pdf 95/02/29
ریاضی هفتم باکلید--خرداد95.pdf 95/03/01
  95/03/03
املاء هفتم باکلید -خرداد95.pdf 95/03/05
   
   
   
   
   
   
 
     
 
سوالات دی ماه 93 -- پایه هفتم
 
سوالات دی ماه 94 با کلید -- پایه هفتم  
     
 
 
سوالات دی ماه 92 -- پایه هفتم
 
 
 
درج مطلب
 
متن را وارد نمایید
 
 
Adobe Reader
 
 
برای مشاهده سوالات و سایر فایلها می بایست برنامه Adobe Reader روی کامپیوتر شما نصب شده باشد.
 
     
 
سوالات خرداد ماه 94 با کلید -- پایه هفتم  
     
 
 
سوالات خرداد ماه 93 * پایه هفتم
 
 
 
     
 
نقشه سایت