برنامه آزمون های  دبیرستان 
 
 
 
اولیا گرامی

برنامه آزمون های کلاسی با توجه به زنگ آزمون در برنامه هفتگی حضورتان ارائه می گردد.
بدیهی است که نمرات این آزمون ها به همراه آزمون های هماهنگ ، آزمون های داخلی دبیران و پرسش های کلاسی ، تاثیر مستقیم در نمرات مستمر دانش آموزان خواهد داشت.

خواهشمند است نظارت کافی را بر مطالعه و حضور فرزندتان در روزهای برگزاری آزمون مبذول فرمایید.

با تشکر - مجتمع فرشتگان
 

 

 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%2094-93/%D8%A2%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%2094-93/%D8%A2%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.png         http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%2094-93/%D8%A2%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%2094-93/%D8%A2%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C.png        http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%2094-93/%D8%A2%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%2094-93/%D8%A2%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C.png

 

http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%2094-93/%D8%A2%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%2094-93/%D8%A2%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C.png     http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%2094-93/%D8%A2%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%2094-93/%D8%A2%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C.png

 
     
 
 
بودجه بندی و برنامه آزمون های هماهنگ دبیرستان
 
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%2094-93/%D8%A2%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%A2%D8%AA.png
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%2094-93/%D8%A2%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.png http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%2094-93/%D8%A2%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C.png http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%2094-93/%D8%A2%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C.png http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%2094-93/%D8%A2%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C.png    http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%2094-93/%D8%A2%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C.png
 
 
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%2094-93/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF.PNG
 
 
     
 
نقشه سایت