آزمایش تشریح قلب - دوم راهنمایی - 91/12/22
 
تشریح قلب گوسفند در آزمایشگاه علوم * کلاس دوم راهنمایی

نام دبیر : سرکار خانم حجازی    تاریخ آزمایش : 91/12/22

دانش آموزان کلاس دوم راهنمایی با راهنمایی دبیرشان قلب را باز و تشریح نمودند
نحوه فعالیت قلب ، بخش های مختلف آن از قبیل بطن و دهلیز و مجاری را مشاهده کردند
نحوه لخته شدن خون بر اثر جاری نبودن و ثابت ماندن در محل را دبدند
همچنبن دانش آموزان زیر میکروسکوپ نمونه خون انسان را بررشی کردند
پلاسمای خونی ، گلبول های قرمز و سفید را مشاهده کردند و دریافتند که چرا خون ماده ای بسیار ارزشمند برای بدن می باشدhttp://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%20%D9%82%D9%84%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%20%D9%82%D9%84%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20(6).jpg
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%20%D9%82%D9%84%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%20%D9%82%D9%84%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20(10).jpg
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%20%D9%82%D9%84%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%20%D9%82%D9%84%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20(11).jpg

 
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%20%D9%82%D9%84%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%20%D9%82%D9%84%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20(2).jpg
 http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%20%D9%82%D9%84%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%20%D9%82%D9%84%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20(3).jpg
 http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%20%D9%82%D9%84%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%20%D9%82%D9%84%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20(4).jpg

 
نقشه سایت