بازدید از موزه ملی ایران * مهر ماه 94

 
 
اردوی مسافرتی یــــزد * دی ماه 92
 
 
     
اردوی زیارتی مشهد مقدس - بهمن 93
 
                     
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%2093/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%2093%20(1).jpg
        
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8.gif
 
 
     
 

اردوی علمی بازدید از گنبد مینا

   http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF/%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%20%20%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%2093/%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%20(3).JPG      http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8.gif
 
 
بازدید از نمایش شوق حضور در برج میلاد
 
 
روز دوشنبه 19 آبان ماه ساعت 10:30 صبح، دانش آموزان برای بازدید از نمایش شوق حضور که روایتی از واقعه عاشورا بود، به برج میلاد رفتند.
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B4%D9%88%D9%82%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%AC%20%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%BE.jpg                                
 
 
     
 
نقشه سایت