سوالات و کلید امتحانات خرداد ماه 97--پایه نهم
 
سوالات و کلید امتحانات خرداد ماه 97--پایه نهم
درس تاریخ
قران7.pdf 97/1/3
انشا_9.pdf 97/3/2
ریاضی9.pdf
97/3/5
پیام های آسمان9.pdf 97/3/7
زبان9.pdf 97/3/9
علوم تجربی9.pdf 97/3/13
عربی9.pdf 97/3/19
املاe9.pdf 97/3/20
مطالعات9.pdf 97/3/22
آمادگی9.pdf 97/3/23
 
سوالات و کلید امتحانات دی ماه 96--پایه نهم  
     
 
سوالات و کلید امتحانات خردادماه 96 -- پایه نهم  
سوالات و کلید امتحانات خرداد ماه 96 -- پایه نهــم
نام درس تاریخ امتحان
پیام آسمان_9_خرداد96-95.pdf 96/3/2
ریاضی_9.pdf 96/3/6
قرآن_9.pdf 96/3/7
عربی_9+کلید.pdf 96/3/9
 
     
 
 
سوالات و کلید امتحانات دی ماه 95 -- پایه نهم
 
سوالات و کلید امتحانات دی ماه 95 -- پایه نهم
 
 
 
سوالات دی ماه 94 با کلید -- پایه نهـم  
     
 
نقشه سایت