بازدید از موزه ملی ایران
گزارش بازدید دانش آموزان متوسطه دوره اول از موزه ملی ایران به قلم دانش آموز پرستو بهمنی
 
ما روز شنبه 94/08/16 به موزه ملی رفتیم. موزه ملی دارای دو بخش دوره اسلامی و دوره پیش از اسلام بود. در موزه دوره اسلامی حکومت های صفویه ، قاجار و تیموری را مشاهده کردیم و از هر حکومت تعداد زیادی یکه ، ظروف و قران کریم موجود بود. در هر بخش از موزه ملی یک راهنمای حضور داشت که درباره موضواع آن بخش توضیحاتی ارائه می دادند. هر سوالی که داشتیم با روی خوش از ما استقبال می کردند. تبلوهایی درباره نقشه خلیج فارس بود و چند جلد از کتب قرآنی به خط کوفی نوشته شده بودند. چند دست لباس دعا متعلق به شاه عباس صفوی دیدیم و زیباتر از همه آنها شیئ به نام " بهشت" بشکل محراب بود که در آن از آیات قرآن و رنگ هایی زیبا استفاده کرده بودند و به این نام معروف بود.
در بازدید از قسمت پیش از اسلام نیز تعداد زیادی ظروف و سکه و دست نوشته موجود بود ، در آنجا مرد نمکی را دیدیم که اولین مومیایی بود که با نمک درست شده بود. نقش هایی از انسان های اولیه بود و سنگ هایی هم به نام سنگ مادر وجود داشت.
پس از اتمام بازدید از موزه ، ساعت 13 به مدرسه برگشتیم
 
 
 
 
 
  عکس های بازدید موزه ملی ایران * آبان ماه 94  
 
  گزارشی دیگر از بازدید موزه ملی ایران به قلم دانش آموز " زهـرا کزازی " پایه نهـم
 
نقشه سایت