نمایش تعزیه پایه هفتم با موضوع کشته شدن حضرت علی اکبر
آبان ماه1394
 
 
 
 
 
 
 
عکس های نمایش تعزیه با موضوع کشته شدن حضرت علی اکبر
 
نقشه سایت