پاسخنامه آزمون های شهریور 93 پیش دانشگاهی فرشتگان
دانش آموزان عزیز ، پاسخنامه های آزمون شهریور 94 حضورتان ارائه می گردد
جهت مشاهده عکس ها در سایز بزرگتر ، روی عکس مربوطه راست کلیک کرده و گزینه View image  را بزنید
 
پاسخنامه آزمون شهریور ماه 94
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1/%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B3%DB%8C.gif http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1/%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C.gif http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C.gif   http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C.gif
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C.gif http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9.gif http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81.gif   http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%B3%D8%AA%D9%87.gif
 
 
نقشه سایت