نمایش های چهارگانه پایه هفتم با محتوای آمادگی قبل از مرگ * مهر ماه 93
 
دانش آموزان پایه هفتم روز سه شنبه 29/07/93 در کلاس درس پیام های آسمان ، چهار نمایش با محتوای آمادگی قبل از مرگ ، به شرح زیر اجرا نمودند :
نیکی به پدر و مادر
بازیگران: پرستو بهمنی - رومینا نرگسی - مژده علیپور - ژینا میثاقی و نگین فلاحت
موضوع: چه اعمال و رفتاری باید در برابر والدینمان داشته باشیم، تا هنگام مرگ دچار وحشت و عذاب نشویم؟
نتیجه: مادران و پدران در زندگی زحمات فراوانی برای فرزندانشان کشیده اند و همواره می بایست حرمتشان حفظ گردد.
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85/%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20(1).JPG    http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85/%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20(5).JPG
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85/%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20(6).JPG      http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85/%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20(7).JPG
 
 
 
خوش اخلاقی
در ادامه نمایش فوق اجرا گردید، با مضمون اینکه انسان می بایست با تمام اعضای خانواده خویش و با مردم خوش اخلاق باشد تا دچار عذاب قبر نگردد.
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85/%D8%AE%D9%88%D8%B4%20%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%20(2).JPG           http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85/%D8%AE%D9%88%D8%B4%20%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%20(3).JPG
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85/%D8%AE%D9%88%D8%B4%20%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%20(1).JPG
 
صدقه دادن
بازیگران: پرستو بهمنی و نگین فلاحت
صدقه باعث دفع بلاها می گردد و باعث آسودگی هنگام مرگ.
همچنین صدقه تنها کمک به افراد محتاج نیست، بلکه هرکار نیکی که در حق دیگران انجام دهیم مانند صدقه است.
 
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85/%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%87.JPG
 
پادشاه زیرک
بازیگران: نگین مرادی - سما ثابت قدم - دنیا سلطانی - پارمیدا سراج و دریا بحرینی
تمام اعمالی که ما در زندگی انجام میدهیم ، به منزله توشه ایست که برای آخرت خود آماده می کنیم.
داستان اشاره به پادشاه زیرکی دارد که قرار بود بعد از یکسال به جزیره ای برود و مشغول تهیه توشه ای برای خود بود. ما نیز باید بدانیم که روزی این دنیا را ترک خواهیم کرد و باید نسبت به تمام اعمال و رفتارمان که انجام داده ایم  پاسخگو باشیم و به فکر توشه ای برای آخرتمان باشیم تا با دست پر این دنیا را ترک کنیم.
 
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%A9%20(1).JPG                         http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%A9%20(2).JPG
 
 
 
     
 
نقشه سایت