برنامه ملاقات اولیا با دبیران پایه دوم دبیرستان
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%2095-94/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C.PNG
 
 
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%2095-94/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.PNG
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%2095-94/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA.PNG
 
     
 
نقشه سایت