آزمایشگاه علوم پایه هفتم - اندازه گیری حجم اجسام
 
دانش آموزان پایه هفتم ، روز 93/07/15 به آزمایشگاه رفتند و با راهنمایی های سرکار خانم حجازی ، دبیر علوم ، آزمایشی در رابطه با طرز کار با استوانه مدرج -اندازه گیری حجم یک جسم با شکل نامعین مانند کلید ، سنگ و ... را انجام دادند.
 
 
 
 
 
 
نقشه سایت