لغت نامه
 

 
 
تبریک تولد
 
تولد این عزیزان را تبریك می گوییـم :
کیمیا مفتخری
روز تولد : 14 فروردین

 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/%D8%A2%DB%8C%D8%B3%D8%A7%20%D8%A8%D9%86%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9.png
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D9%88%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9/%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D9%88%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9.jpg
 
 
اخبـار آموزش 
 
 
     
اطلاعیـــه ها